تعریف یادگیری :‌
یادگیری عبارت است از اثراتی که محیط از طریق حواس بینائی ـ شنوائی، بویائی، چشایی و بساوایی بر ذهن انسان می‌گذارد. این اثرات که به صورت تغییراتی کم و بیش دائمی‌در رفتار بالقوه یادگیرنده بوجود می آید. با نتیجه ی عوامل موقتی و زودگذر مانند خستگی، دارو، عوامل انگیزشی و تغییرات ناشی از رشد ( پختگی ) یا بلوغ نیست یادگیری فقط آن چیزی نیست که به صورت تغییرات رفتار – عملکرد تجلی می‌کند بلکه آن چیزی است که جزئی از یادگیرنده می‌شود. یادگیری تغییری است که در توانایی انسان ایجاد می‌شود و برای مدتی باقی می ماند و نمی‌توان آن را به سادگی به فرایندهای رشد و نمو نسبت داد. نوع تغییری که یادگیری نامیده می‌شود در رفتار ظاهر می‌گردد و استنباط یادگیری با مقایسه ی اینکه چه رفتاری قبل از قرار گرفتن فرد در موقعیت یادگیری وجود داشته و چه رفتاری می‌تواند پس از قرار گرفتن او در این موقعیت از او سر بزند. صورت می‌گیرد، این تغییر ممکن است افزایش توانایی برای نوعی عملکرد باشد و غالباٌ هم چنین است همچنین می‌تواند تمایل تغییر یافته ای از نوع آنچه که نگرش یا علاقه یا ارزش نهادن نامیده می‌شود باشد. چنین تغییری باید عملکردی نسبتاٌ ‌پایدار باشد و برای مدتی در فرد حفظ گردد سرانجام اینکه این گونه تغییر باید از نوع تغییری که قابل اسناد به رشد و نمو است، مانند تغییر در قد یا قوی شدن ماهیچه ها بر اثر ورزش، متفاوت باشد.
بیشتر رفتارهای انسان از راه یادگیری شکل می‌گیرد. یادگیری تغییر رفتار است و بر اثر تجربه حاصل می‌شود. انگیزش در یادگیری که تأثیر بسیار زیادی دارد. هر چه انگیزه بیشتر و قویتر باشد میزان یادگیری بیشتر است نحوه تمرین و پاداش جزو عوامل مهم یادگیری هستند. انجام دادن کار با جدیت و در زمانی که سرحال هستیم در یادگیری مؤثر است. هر قدر میزان دقت و تمرکز بیشتر باشد میزان یادگیری بیشتر است.
مفاهمیم یادگیری عبارتند از : انتقال مفاهیم علمی از فردی به فرد دیگر. 2- کسب اطلاعات و مهارتهای ویژه. 3- تغییر در رفتار قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری. 4- کسب بینش های جدید با تغییر دادن بینش های گذشته. 5- فرایندی که از طریق آن رفتار موجود زنده در اثر کسب تجربه تغییر می‌یابد. 6- فرایند تغییراتی نسبتاٌ پایدار در رفتار بالقوه انسان در اثر کسب تجربه .

اصول مهم در یادگیری :
1- علاقه و انگیزش فراگیر. 2- شرکت فعال فراگیر در امر یادگیری. 3- یادگیری بیشتر از طریق تداعی فعال صورت می‌گیرد. 4- وقتی فراگیر به پاداش به عنوان نتیجه ی رفتار خود دست یابد یادگیری تسهیل خواهد شد. 5- اگر فراگیر مفاهیم بنیادی که یادگیری بر آن مبتنی است یاد بگیرد یادگیری او آسان تر صورت می‌گیرد. 6- وقتی فراگیر مواد یادگیری را به مثابه جزیی از کل دریابد یادگیری تسهیل می‌یابد. 7- وقتی موضوع یادگیری در ارتباط با آنچه که فراگیر از قبل می‌داند باشد یادگیری تسهیل می‌یابد. 8- اگر مواد یادگیری برای فراگیر مفهوم باشد یادگیری تسهیل می‌یابد. 9- وقتی موارد یادگیری بلافاصله مورد استفاده قرا رگیرند یادگیری پایدارتر خواهد بود. 10- یادگیری برای اینکه حفظ‌گردد باید با تدارک تمرین های کافی مهارت ها، تکرار موارد یادگیری ومورد پرسش قرار دادن موارد یادگیری تقویت گردد.
عوامل مؤثر در یادگیری 1- آمادگی جسمانی، عقلانی، عاطفی فراگیر. 2- تجربیات گذشته. 3- شرایط و محیط یادگیری. 4- فعالیت یادگیرنده. 5- محرک ( نیازمندیهای اساسی مثل تعلق به گروه ـ ابراز خود، امنیت، میل، رغبت و علایق. 6- انگیزه و هدف. 7- روش تدریس معلم. 8- تمرین و تکرار. 9- تقویت و یادگیری.
بررسی اصول یادگیری به ما کمک می‌کند تا علت های رفتارمان را بفهمیم. آگاهی ازفرایند یادگیری نه تنها در فهم رفتار بهنجار و انطباقی به ما کمک می‌کند، یادگیرنده تحریک شده باشد، وقتی که او سهمی‌در جریان یادگیری دارد. یادگیری مناسب با رشد یادگیرنده باشد وقتی که یادگیری با استعداد بدنی و عقلانی یادگیرنده متناسب است، یادگیری از طرفی پیروی کند. وقتی که یادگیری بتواند روابط با معنا را در میان فعالیتها و هدف تشخیص دهد. یادگیری مورد ارزیابی قرار گیرد. وقتی یادگیرنده راهی برای آگاهی از پیشرفت خود در اختیار داشته باشد .

5- یادگیری با رشد شخصی و اجتماعی ارتباط پیدا کند وقتی که یاگیرنده رشد و سازگاری رضایت بخشی را احساس کند. معلمان باید بر مهارتهای تفکر مطالعه و یادگیری مجهز باشند چون وظیفه ی آنها آموزش، رشد و یادگیری به دانش آموازن است نه آموزش موضوعات درسی. یادیگری متضمن فکر کردن و دوباره ساماندهی ذهنی است. آموزش فکر کردن و حل مسأله باید به عنوان هدف اصلی کلاس درس و به طور جدی مورد توجه معلمان باشد نه آموزش موضوعات درسی.
اختلالات یادگیری
میتوان گفت به دانش‌آموزی اختلال یادگیری دارد که. 1- تنها در یک یا چند ماده درسی مشکل داشته باشد نه همه دروس. 2- و از نظر هوشی در حد متوسط یا بالا باشد. 3- از نظر بینائی، شنوایی و مغزی سالم باشد. 4- از نظر عاطفی و سازگاری مشکل نداشته باشد. 5- در برخی از فرایندهای روانی پایه ادراک دیداری، شنیداری، درک زبان شفاهی و کتبی مشکل وجود داشته باشد. 6- بین میزان پیشرفت تحصیلی و توانائی او تفاوت زیادی وجود داشته باشد. اختلال در خواندن یکی از اختلالات یادگیری ویژه است، و یا عده ای از دانش‌آموزان هستند که در میزان پیشرفت و یادگیری دروس دچار عقب ماندگی می‌باشند بدون اینکه از نظر ذهنی دچار عقب ماندگی هوشی باشند.
نداشتن هدف برای یادگیری :‌ هدف ایجاد انگیزه می‌کند. وقتی هدف متناسب با علایق، تواناییها و امکانات اجرایی یادگیرنده باشد در او علاقه برای یادگیری بوجود می‌آورد در بسیای از مواقع نداشتن هدف مشخص، روشن، قابل دسترس و متناسب با یادگیرنده و امکانات او باعث می‌شود که یادگیری به خوبی صورت نگیرد. نداشتن زمینه ی قبلی برای یادگیری. توانایی فرد برای یادگیری در موارد بسیار به زمینه، پیشینه، معلومات بستگی دارد. اگر بخواهیم به شخص راجع به رشد کودک چیزی بیاموزیم باید ابتدا او را با اصول و مبانی رشد جسمانی ـ روانی کودک آشنا و بعد مطالب پیچیده را مطرح کنیم.
عوامل مربوط به اختلالات یادیگری را می‌توان این چنین بیان نمود. 1- بهره هوشی پایین. 2- شرایط مربوط به دوران پیش از تولد. 3- محیط نامساعد و نامطلوب. 4- مشکلات عاطفی. 5- نقائص بینائی و نقائص شنوایی. 6- نقائص گفتاری، کلامی. 7- تأخیر در شعور. 8- وصدمات مغزی پس از تولد. 9- مشکلات برتری جانبی دست و وضع جانبی بدن. 10- آموزش ناقص. متداولترین عامل در اختلالات یادگیری بهره ی هوشی پائین است از این رو در تشخیص اختلالات ویژه یادگیری، انجام تستهای روانی اساسی و ضروری است که در این رابطه به عوامل مربوط به پیش از تولد بویژه مسمومیت خونی مادر، نارس بودن جنین، حاملگی چندگانه و عوامل هنگام تولد مانند محرومیت از اکسیژن کافی نیز توجه شود.

شرایط یادگیری :
شرایط یادگیری عاملی مؤثرو تعیین کننده :‌ اگر چه تأثیر متغیرهای مربوط به پیشینه خانواده و وضعیت اقتصادی، اجتماعی در مورد تمامی مواد درسی یکسان است اما تأثیر شرایط مدرسه ای بر یادگیری در مورد موضوعهای مختلف درسی متفاوت است. مقدار تأثیر شرایط یادگیری مدرسه ای، در بعضی از مواد درسی مساوی یا بزرگ تر از تأثیر شرایط محیط خانواده است. ملاحظات مربوط به اثر بخشی کوششهای آموزشی و تساوی فرصتها در آموزش ما را بر آن می‌دارد که شرایط یادیگری مدرسه ای در هر کشور با هم بهبود یابد و هم در سطح جامعه همسان گردد. به نحوی که کیفیت یادگیری درتمامی‌سطوح و همه ی مواد درسی و برای کلیه ی دانش‌آموزان افزایش یابد و همه‌ی اقشار دانش‌آموزی در هر زمینه ای از فرصتهای برابر برای یادگیری در مدرسه بهره گیرند. وقوع یادگیری از تفاوت موجود در عملکرد انسان در قبل و بعد از قرار گرفتن در یک موقعیت یادگیری استنباط می‌شود. توانایی انجام عملکرد پیش از یادگیری و توانایی موجود و پس از یادگیری باید به حساب آورده شود. یک مجموعه از عوامل که به یادگیری کمک می‌کنند تواناییهاییی هستند که پیش از شروع هر یک یادگیری جدید در فرد موجودند. تواناییهای آموخته شده ی قبلی شرایط درونی لازم را برای یادگیری تشکیل می‌دهند. این شرایط درونی بوسیله ی مجموعه ای از فرایندهای تبدیل مؤثر واقع می افتد.
دومین دسته از عمده شرایط یادگیری نسبت به یاد گیرنده بیرونی است. یادگیری هر نوع توانایی جدید از نقطه ی متفاوتی از یادگیری قبلی شروع می‌شود و احتمالاٌ به موقعیت بیرونی نیز نیاز دارد. الگوهای سودمند یادگیری بوسیله ی همین توصیفهای شرایط یادگیری مشخص می‌شده اند. گانیه متغیرهای عمده یادگیری و نحوه ی سازمان‌دهی آموزش برای استفاده از این متغیرها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق قرار داده است. تصویر او در باره تنوع فرصت یادگیری ما را برای دسته بندی و مشخص ساختن هدفهای یادگیری و رابط بین انواع مختلف عملکرد ها توانمند می‌سازد گانیه 6 گونه عملکرد را که می‌توانند نتیجه ی یادگیری باشند این چنین می‌گوید : 1- پاسخدهی مشخص. 2- زنجیره. 3- تمیز چند گانه. 4- دسته بندی. 5- کاربرد قاعده. 6- مشکل گشایی.

درمان مشکلات یادگیری :‌
متأسفانه غالب والدین و برخی از آموزگاران برای کنترل رفتاری و پیشرفت تحصیلی آنان به نصیحت، سرزنش ،‌تنبیه، مقایسه، و امثال آن روی می آورند. این روشها نه تنها به نتیجه نمی انجامد بلکه آثار و عوارض سوء مانند پرخاشگری، خصومت، عدم اعتماد به نقس را در آنان ایجاد می‌کند. و برای درمان مشکلات یادگیری آنان باید به اصلاح و تغییر رفتار آنان همت گماشت. این گونه کودکان با کودکان معمولی کمی فرق دارند و نباید انتظار داشت که پس از تغییر رفتار مشابه کودکان معمولی باشند. بلکه باید انتظار داشت که رفتارشان تا حد قابل توجهی تحت کنترل در آید روشهای زیر که توسط اسمیت مطرح شده مفید می‌باشد .
1- پیش‌بینی راهی برای تخلیه انرژی اضافی کودک. 2- تنظیم کلاس درس و اطاق درمان باید به صورتی دلچسب باشد. 3- آنها در یک کلاس به صورت دسته جمعی نباشند. 4- اجرا کردن بدون چون و چرا. 5- محروم کردن. 6- انجام تمرین هایی برای افزایش میزان. 7- خودداری از برچسب زدن. 8- سخنرانی مناسب نسبت به کارهای عملی خوب است. 9- تحریک های محیطی کودک باید کنترل شود. 10- مدت زمان کار آموزشی باید کوتاه باشد. 11- مقررات اتاق آموزش حتماٌ باید اجرا شود. 12- نباید انجام کار آموزشی را به شکل مستقل به عهده او گذاشت. 13- در هنگام آموزش از نصیحت خودداری کنید. 14- گفتگوها و دستورالعمل های آموزشی باید کوتاه و ساده بیان شود. 15- از نقل مطالب حاشیه ای خودداری شود. 16- فرصت جواب دادن داشته باشند. 17- هنگام انجام تکالیف توضیح دهند. 18- برنامه آموزشی را تقسیم کنیم. 19- مناقصه ای با خود او ترتیب دهید. 20- از مقایسه ی او خودداری شود. 21- رفتار مثبت و منفی را بلافاصله خاطر نشان کنید. 22- باید برنامه رفتار درمانی را به والدین کودک آموخت.
مسئولان و مجریان برنامه‌ها باید شرایط، امکانات و فرصتهای مناسب را برای آموزش و یادگیری محتوا و مهارتهای مشخص شده از جانب معلم و دانش‌آموز فراهم آورند. رعایت این مهم بویژه در کشورهایی که فرصت یادگیری کم و سطح پیشرفت تحصیلی پایین است، اهمیت بیشتری دارد. گاهی اوقات با وجود تلاش های زیاد در آموزش دانش‌آموزان باز هم یاد نمی‌گیرند. ممکن است اشکال از انگیزش یا هوش دانش‌آموزان باشد .اما علاوه بر این ناتوانی دانش‌آموزان در استفاده از یک راهبرد یادگیری و در زمان آموزش می‌تواند باعث چنین مسئله ای شود قبل ازآن که حکم داده شود که دانش‌آموزان علاقه یا توانایی هوشی برای آموختن چیزی را ندارد لازم است اطمینان کسب شود که دانش آموازن چگونگی یادگیری آن چیزی را که قرار است با آنها آموزش داده شوند را می‌دانند دانش‌آموزان برای یادگیری متن های مختلف از رهبردهای یادگیری متفاوت استفاده می‌کنند و از اینجهت صاحبنظران این حوزه برای هر متنی راهبردهای خاصی را ارائه داده اند. همچنین بعضی از روان شناسان که سرعت یادگیری و فراموشی در متون مختلف است بر همین اساس در این پژوهش راهبردهای فراشناختی شامل راهبردهای برنامه ریزی نظارت و نظم دهی دشوار می‌تواند میزان یاد داری و درک خواننده را افزایش دهد. در این پژوهش هدف بررسی رابطه ی نوع متن با میزان افزایش یاد داری و درک حاصل از آموزش راهبردهای یادگیری است که شخص رشد یادگیری این مهارتها می‌تواند سطح یادداری و درک را در هر متنی افزایش دهد. استفاده از بعضی راهبردها مثل مسرور، سازماندهی … مستلزم مدت زمان است. رفتار گرایان معتقدند که بیشتر رفتارهای نامناسب شبیه رفتارهای مناسب از محیط کسب می‌شوند. آنچه در رفتار کودک ظاهر می‌شود مشابه به آن چیزی است که در محیط اطراف کودک قرار دارد. با استفاده از روش های تقویت کننده می‌توان تغییر در رفتار ایجاد نمود. علتی که باعث ادامه ی یک رفتار نامناسب می‌شود گاهی درست عکس علت ایجاد کننده است. رفتار مثل یک جعبه سیاه است که حرکات از خارج و محیط وارد آن شده و فرد مثل جعبه آنها را به درون برای تجریه و تحلیل می‌نماید و سپس از فرد خارج می‌شود. آنها نیز معتقدند که خانواده نیز در منشاء و علت رفتار مناسب نقش دارند که نیازهای علت اولیه را گرفته اند. عامل دیگر نقش اساسی محیط دررفتار است .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فراهم کردن جو مثبت و مطلوب برای یادگیری :
1- مقررات کلاس را با مشارکت دانش‌آموزان تدوین کنیم و بیشتر بر پیامدهای مثبت اطلاعات از قوانین تأکید کنید نه بر نتایج حاصل از قوانین شکنی. 2- آموزش کلاس را با جدیت و قاطعیت شروع کنید زیرا دادن آزادی بیشتر به دانش‌آموزان آسان است ولی گرفتن آزادیها و به دست آوردن کنترل کلاسی چندان آسان نیست. 3- به دانش‌آموزان امکان ندهید شما را متقاعد کنند که شرایط و ضوابط مورد نظر خود را مرتب تغییر دهید. 4- از تهدید دانش‌آموزان پرهیز کنید. 5- بر عملکرد دانش‌آموزان تمرکز کنید ولی شخصیت آنها را هدف قرار ندهید. 6- آرام و قاطع برخورد کنید. 7- از انتقامجویی یا تمسخر دانش‌آموزان بپرهیزید. 8- اگر عصبانی هستید ابتدا خود را کنترل کنید و سپس با دانش‌آموزان به صحبت بپردازید. 9- رفتارهای نامطلوب را به تکالیف درسی پیوند نزنید و از جریمه برای خاموش کردن رفتار نامطلوب استفاده نکنید. 10- شناسایی و پذیرش اشتباهات را با دادن فرصت دوباره تقویت کنید تا وقتی دانش‌آموز رفتار نامطلوب را کنار گذاشت او را بپذیرید. 11- از اشتباهات کوچک چشم پوشی کنید. 12- یادگیری را معنی دار کنید. 13- در صورت لزوم دانش آموازن را به طور مستقیم مورد خطاب قرار دهید. 14- از سازوکارهای پیچیده ی روان شناختی و عواملی که بر تدریس اثر می‌گذارد استفاده کنید. 15- به تأثیر انتظار معلم و استفاده از آن در جهت رشد اکثریت دانش‌آموزان آگاه شوید. 16- کلاس درس را نظامی اجتماعی در نظر بگیرید.
ایجاد انگیزه دریادگیری کمک زیادی می‌کند و پس از ایجاد انگیزه و جلب و توجه قدم بعدی آن است که وضعیت مناسبی فراهم کنیم تا یادگیری بهتر صورت گیرد و اثر آن نیز برای مدتی طولانی باقی بماند. راههایی در این جهت 1- زمان مناسب برای یادگیری که در ساعات اولیه روز یعنی در زنگهای اول و دوم قدرت یادگیری دانش‌آموزان بیشتر است. 2- میزان فراهم بودن منابع و مواد خواندنی در خانه با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز ارتباط مستقیم دارد. درست همانند تأثیر شاخصهای دیگر کاربردزبان در خانه مثل استفاده از لغت نامه ها و تأثیر یکسانی یا عدم یکسانی زبان گفتگو در خانه با زبان و آموزش.
معلم باید به دانش آموازن یاد دهد که وقت را از دست ندهند. در جایی بنشینند که معلم آنها را ببیند. اضطراب و پریشانی را از آنها دور کند. آنها را به تدریج به مدرسه و کلاس درس علاقه مند سازد. اعتماد به نفس آنها را تقویت کند. خوشبینی در مدرسه مقدمه ی علاقه مند شدن به درس و یادگیری و ایجاد پرورش میل و رغبت است که اصل اساسی در یادگیری است.

نوشتن و مراحل آن :‌
یک دیدگاه مشترک در باره نوشتن این است که نوشتن برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق نشانه های مکتوب است اما البته این تعریف به ماهیت وجودی نوشتار توجهی ندارد و فقط ناظر بر نقش آن است نوشتن شامل مراحل زیر است. 1- کشف چیزهایی که می‌خواهیم از طریق نوشتار بیان کنیم. ( انتخاب پیام ). 2- تنظیم و سازماندهی پیام ( در قالب زبان ). 3- روی کاغذ آوردن پیام. 4- بازبینی و انجام اصلاحات لازم. 5- ارائه نهایی ( به صورت مناسب ) .به خواننده.
در واقع امر نوشتن یک آفرینش و خلاقیت تام است که در یک طرف آن خلق افکار و اندیشه ها و در طرف دیگر خلق و نظم بخشی این اندیشه ها در قالبهای زبانی مورد نظر قرار دارد. یادگیری نوشتن نیز شامل مراحل زیر است. توانایی نوشتن حروف الفبا (حرف نویسی ) دانش ترکیب صحیح حروف ( کلمه نویسی ) توانایی نوشتن صحیح، عناصر زبانی از حفظ ( املاء نویسی ) توانایی ساخت کلمه ( کلمه سازی ).
مهارت بیان پیام از طریق جملات. الف ) جمله نویسی ب ) متن نویسی ( انشاء ) و مراحل نوشتن. 1- آموزش نوشتن غیر فعال ( رو نویسی )2- آموزش نوشتن نیمه فعال ( املاء ) 3- آموزش نوشتن فعال پایه یک ( کلمه سازی ). 4- آموزش نوشتن فعال پایه دو ( جمله سازی ). 5- آموزش نوشتن فعال ( خلاق ) انشاء و انواع آن در پایه اول، اولین هدف آموزش نوشتن غیر فعال در پایه اول دبستان این است که دانش‌آموزان بتوانند کلیه حروف الفبای فارسی و حرف گونه‌های آنها را به شکل صحیح نوشته. سپس شکل صحیح کلمات و جمله ها را با توجه به اشکال آنها در کتاب درس خود تقلید نمایند.
مرحله اول تقلید :‌ شناخت و تولید اشکال مشابه حروف :‌این مرحله با توجه به حرفهایی که شبیه حروف الفبا هستند آغاز می‌شود این اشکال درزیر نویس لوحه های آمادگی مسائل زیر را می آموزند :‌نوشتن از راست به چپ. نوشتن از بالا به پایین. نوشتن از پایین به بالا ـ نوشتن حروف دارای انحنا یا نیم دایره ـ نوشتن حروف مورب از بالا به پایین. نوشتن نقطه و سرکش، مرحله دوم :‌شناخت و تولید حروف الفبای فارسی ؛ رونویسی ـ مشخص کردن حروف در کلمات. تشخیص اختلاف حروف سازنده کلمات ـ تشخیص اشتراک حروف. تشخیص تعداد حروف تشخیص تعداد نقطه ها و حرف سازنده کلمات.
خواندن و مراحل آن :‌
خواندن به معنی ایجاد ارتباط فرد با مجموعه ی اطلاعات نوشتاری است. این اطلاعات به شکل حروف و اعداد چاپ شده است. شاید بتوان تصاویری مانند جدول و نمودار و طرح و شکلهای مختلف و روشها و نیز جزء این اطلاعات به شمار آورد. وسیله ی ارتباط فرد با این اطلاعات چشم و قوای بینائی است و این مرحله جنبه ی بصری آموختن به شمار می آید. خواندن شامل مراحل 7 گانه زیر است.
1- شناسایی ( برخورد خواننده با الفبای قرار دادی ). 2- جذب و ترکیب :‌جزء وظیفه بدن انسان برای برقرار کردن ارتباط با اطلاعات است. 3- اتحاد عناصر با یکدیگر بهم پیوستن تمام اطلاعات خوانده شده با تمام قسمتهای مناسب دیگر. 4- پیوند عناصر با عناصر خارج که شامل تجزیه و تحلیل، انتقاد، تعیین ارزش، انتخاب و بازخوانی مطالب. 5- به خاطر سپردن یا ضبط و ذخیره کردن اطلاعات ( با به خاطر آوردن همراه است ). 6- به یاد آوردن اطلاعات به خاطر سپرده می‌شود در هنگام نیاز استفاده می‌شود. 7- ایجاد ارتباط یا کاربرد اطلاعات در وقت لزوم خواندن فرایندی پویا و تعاملی است که هم خواننده و هم محتوا در آن چه آموخته می‌شود سهیم اند. خواندن مهارتی است که شاید همه آن را عادی می‌شماریم ولی در اصل، خواندن فرایندی است عالی و پیچیده که جزئیات متعددی را در بر می‌گیرد. خواندن در برگیرنده ی مجموعه ای از مهارت هاست که پایه ی مشترک موفقیت در همه ی زمینه های تحصیلی محسوب می‌شود. محور اصلی سوادآموزی خواندن است و از هر کسی انتظار می رود که خواندن و نوشتن را بداند.
اکثر کودکان به شوق یادگیری خواندن به مدرسه می روند و تحصیلات رسمی‌خود را با خواندن و نوشتن شروع می‌کنند. فرایند خواندن از جمله مسایل اصلی مورد بحث در یادگیری زبان و نشانه با سوادی مردم هر جامعه است. خواندن فرایندی بیش از رمز خوانی علائم از روی یک صفحه کاغذ است. خواندن با معیارهای تعلیم و تربیت ارتباط کامل دارد و یکی از کنش های آن با داشتن جامعه ای، با سواد است. پیترتراوس معتقد است که کمتر مقوله ای در آموزش و پرورش مانند خواندن امید و تصورات مردم را بر می انگیزد. در تعریف ماهیت ” خواندن ” باید نقش خواندن را در جامعه مورد توجه قرار داد ما در جامعه ای زندگی می‌کنیم که تمام نهادهای فرهنگی ـ دولتی ـ اقتصادی با زبان نوشتاری سروکار دارند که رفع آنها به قدرت خواندن افراد بستگی دارد.
اختلالات خواندن :‌

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید