بررسی رابطه بین سندرمهای پیش از قاعدگی و پرخاشگری دختران دانشجوی رشته زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار.
نوع تحقیق : شبه تجربی :
یعنی پزوهشگر هیچ نوع دستکاری و تغییری در متغیرها انجام نمی دهد و فقط متغیر را به صورتی که در جامعه وجود دارد مورد سنجش و بررسی قرار می دهد.
فایده و اهمیت تحقیق :
پیشگیری بهتر از درمان است. اهمیت این تحقیق در این است که دختران که مادران آینده هستند تا حدی با وضعیت جسمانی خود و هرآنچه که در بدن خود می گذرد آگاهی پیدا کرده تا بتوانند از سلامت جسمانی و روانی برخوردار باشند، چرا که کودکان تحت تأثیر رفتار والدین قرار می گیرند.
از طرف دیگر سعادت و خوشبختی می تواند برای هر فرد در زندگی به عنوان یک هدف تعقیب شود.
هدف : بررسی شدت عواملی است که سبب بروز این اختلال می شود.
فرضیه مورد بررسی :
بین سندرمهای پیش از قاعدگی و میزان پرخاشگری دختران رابطه معنی داری وجود دارد.
تعریف عملیاتی :
قاعدگی : خونریزی اَدواری و طبیعی زهدان، عملی فیزیولوژیک است که معمولاً بین سنیت 11 و 14 سالگی ظاهر می شود و تحت تأثیر هورمونهای هیپوفیز و تخمدان قرار دارد. فاصله بین دوره های قاعدگی بر حسب سن، سلامت بدنی و روانی و محیط تفاوت می کند. دوره 28روزه را معمولاً قاعدگی طبیعی گویند.
زن با شناختن سندرم شخصی خود پی می برد که در مورد او باید بر معالجات ویژه ای بیش از سایر معالجات تاکید شود.
فصل دوم :
تاریخچه :
احیای یک مشکل دیرینه :
سندرم پیش از قاعدگی یک مشکل دیرینه است. با وجود آن که در سراسر سده بیستم و در واقع برای مدت پنجاه سال بسیاری از پژوهشگران علمی – غددشناسان، متخصصان زنان و زایمان و روانکاوان با دقت بسیار در این زمینه به مطالعه پرداخته اند و در سطح گسترده ای وجود چنین سندرمی را گزارش کرده اند، با این حال هنوز کاملاً شناخته نشده است و در پنجه تابوی4 عادت ماهانه گرفتار آمده است.
دکتر لئون در سال 1938 در جامعه انجمن پزشکی آمریکا اظهار داشت که جنبش زنان موجب پیشرفت بهداشت آنان در اواخر دهه 70 گردید و این امر نقطه پایانی بر ابهامات ارگانیسم بدن زن گذاشت. می توان گفت از آن پس زنان بسیاری برای از بین بردن تابوی عادت ماهانه به آموزش خود و سایر زنان و مردان پرداختند و به این آگاهی رسیدند که عادت ماهانه چیزی جز پاکسازی رحم نیست (بیگدلی، 1375 ).
تاریخچه در مورد پرخاشگری :
همانطور که گفته شد پرخاشگری شامل دو نوع خوش خیم و بدخیم است. پرخاشجویی بدخیم از غریزه حیوانی سرچشمه نمی گیرد و با اینکه بخش مهمی از کارکرد روانی انسان است، به بقای فیزیولوژیک انسان خدمت نمی کند. پرخاشگری خوش خیم به صورت لحظه ای است و تقریباً کمتر آسیب به فرد می رساند (فروم، 1369 ).
درمورد پرخاشگری نظریات و کتب گوناگونی است که از جمله می توان موارد ذیل را نام برد.
1 ) در میان یونانیان، رواقیان و در عصر تجرد انسانگرایانی چون اراسموس، توماس، مورو، یوز مستثنی هستند.
2 ) ریچارد، م . باک . روانپزشک کانادایی، او در روزگار خود از شخصیتهای برجسته روانپزشکی در آمریکای شمالی بود. اگرچه روانپزشکان تقریباً او را فراموش کرده اند، اما کتابش “آگاهی جهانی” تقریباً یکصد سال است که به وسیله افراد غیرمتخصص خوانده شده است.
داروین خود از این واقعیت آگاه بود که انسان نه تنها با صفتهای جهانی ویژه بلکه با صفتهای روانی هم مشخص می شود. داروین مهمترین این صفتها را در انسان به قرار ذیل نام برد (سمپن، 1368 ).
بی تردید یکی از نیازهای اساسی مردم در هنگام قاعدگی پیدایش آرامش است. افراد در آحاد انسان در تمامی طبقات و درجات علمی و اخلاقی در هنگام قاعدگی دچار پرخاشگری شده و در این میان هر قدر آسیب پذیری فردی کمتر باشد فرد به درجات بیشتری از آرامش و عزت نفس دست پیدا کرده است (هوگو، 1364 ).
به هر حال با این که تمدن پیش می رفت اما حقایق مربوط به عادت ماهانه دچار تحول نگردید و همزمان با تمدن پیش نرفت.
منطقی به نظرمی رسد که واژه عادت ماهانه menstruation از واژه لاتین mens به معنای دوازده مال سال است. همگان از دیرباز عادت ماهانه را یک چرخش ماهانه کنترل شده عالم هستی همانند صور ماه می پنداشتند.
دوازده ماه سال < ــــ منظور ــــ ماه < ــــ به معنی ــــ mens < ــــ به معنی ــــ menstruation
تغییرهایی که از عادت ماهانه شده است انسان را سردرگم می کند. در چند دهه گذشته زمانی که دانشمندان در زمینه مشکلات مربوط به عادت ماهانه را بررسی می کردند، از بروز مداوم آنچه که انان برحسب تنش پیش از عادت ماهانه بر آن زدند به خود آمدند. عبارت سندرم پیش از عادت ماهانه دربر گیرنده افسردگی، خستگی بیش از حد، تحریک پذیری و همچنین شامل علائم دیگری بود. به هر حال همانطور که پژوهشها پیش می رفت روشن گردید که این تنشها تنها بخشی از چیزی بود که باید سندرم پیش از عادت ماهانه نامیده می شد (لارسن، 1368 ).
پژوهشگران با توجه به نشانه های موجود پی بردند که با سندرمی تکراری و با مشکلات گوناگون مواجه هستند و با همه حقایقی که در پیش روی خود داشتند بر آن شدند که عبارت سندرم پیش از عادت ماهانه با همه نارساییهایش بخشی از سندرم شدید پیش از عادت ماهانه است.
اما از آنجا عادت دیرینه را تغییر دادن دشوار است بسیاری از پزشکان هنوز هم اغلب برای اشاره به اختلالات گوناگون پیش از عادت ماهانه از عبارت “تنش پیش از عادت ماهانه” استفاده می کنند. حتی دیده شده است که این نامگذاریها بر مبنای جغرافیایی تغییر می کند، چنانچه که پزشکان و دانشمندان اروپا و آمریکای شرقی از عبارت “اختلالات پیش از عادت ماهانه” استفاده می کنند در حالیکه پزشکان و دانشمندان ساحل غربی آمریکا “تنش پیش از عادت ماهانه” را ترجیح می دهند (لارس، 1368 ).
چه تعدادی از زنان از سندرم پیش از عادت ماهانه رنج می برند؟ سالها پیش پزشکان دریافتند که زنان از ناراحتیهای شدیدی که در آن زمان پیش از عادت ماهانه شناخته شده بود رنج می بردند این نقش شامل : افسردگی، خستگی بیش از حد، تحریک پذیری، اقدام به خودکشی، سر درد میگرنی و گاهی رفتارهای وحشیانه و بسیاری از موارد دیگر است. در حقیقت این گونه افراد گرفتار سندرم پیش از عادت ماهانه بودند.
این سندرم نشانه های ضعیفتری را به دنبال دارد از قبیل : اشتهای فراوان، جوش، احساس سنگینی در پاها، خشکی بدن، حساس شدن پستانها، عدم تمرکز و بسیاری از موارد دیگر (شکوهی، 1374).
اتخاذ شیوه نوین (طبقه بندی دکتر آبراهام مازلو از تنش پیش ازعادت ماهانه) :
دکتر آبراهام عبارت “تنش پیش از عادت ماهانه” را برای طبقه بندی وضعیتی که در حال حاضر به عنوان سندرم پیش از عادت ماهانه به آن توجه شده است به کار می برد. بنابراین تنش پیش از عادت ماهانه که در مورد خرده سندرم به کار می رود در کتاب اختلالات پیش از عادت ماهانه را می توان به چهار خرده گروه طبقه بندی کرد.
تنش پیش از عادت ماهانه A ، تنش پیش از عادت ماهانه H ، تنش پیش از عادت ماهانه C ، تنش پیش از عادت ماهانه D که در زیر توضیح داده شده است.
تنش پیش از عادت ماهانه A :
زنانی در این گروه قرار می گیرند که به طور عمده اضطراب، تحریک پذیری و تنش عصبی در آنان از اواسط فاصله بین دو عادت ماهانه شروع شده و هرچه به شروع آن نزدیک تر می شوند شدت می یابد (لارسن، 1368 ).
تنش پیش از عادت ماهانه H :
شاید دکتر آبراهام حرف H را برای نشان دادن (Heaviness) به معنی سنگینی برگزیده است. زیرا زنانی که در این رده قرار می گیرند، پیش از عادت ماهانه دچار چاقی، نفخ شکم، حساسیت دور شکم و پستانها، احتقاق و ورم متناوب صورت و پاها و بازوان می شوند و معمولاً پیش از عادت ماهانه حدود یک و کیلو و نیم به وزن بدنشان اضافه می شود. اما زنانی که از تنش پیش از عادت ماهانه H شدیدتری رنج می برند دو کیلو و نیم و یا حتی بیشتر اضافه وزن پیدا می کنند.
تنش پیش از عادت ماهانه H در 60 تا 66 درصد کسانی که از سندرم پیش از عادت ماهانه رنج می برند پدید می آید که اغلب همراه با نشانه هایی از سایر خرده گروهها است.
مشکلات تنش پیش از عادت ماهانه از افزایش مایع خارج سلولی یا ساده تر بگوییم ذخیره آبی که در خارج عروق خونی تجمع می یابد منشاءمی گیرد.
تنش پیش از عادت ماهانه C :
زنانی که از این تنش رنج می برند اسیر اشتهای بیش از حد، ولع برای خوردن شیرینی دارند و 20 دقیقه یا یک ساعت پس از این که مقدار زیادی ئیدرات کربن 35 تصفیه شده و قند خوردند، دچار حالت غش، خستگی، تپش قلب و سردرد می شوند. پژوهشگران نیز رابطه مثبت بین اشتهای وافر به شیرینی پیش از عادت ماهانه و تنش ناشی از احساس فشار را تائید کرده اند. همانطور که دکتر آبراهام در تحلیل خود از این خرده گروه توضیح می دهد، مغز در حالت طبیعی 20 درصد از کل انرژی بدن را مصرف می کند. در این زمان که فرد زیر فشار قرار دارد نیاز به انرژی بیشتری پیدا می کند و این انرژی اضافی باید از گلوکزی حاصل شود که کبد آن را از طریق تجزیه قند تامین می کند.
انواع هورمونها : آلدسترون – پروژسترون :
آلدسترون :
هورمونی است که دارای فعالیت الکترونیکی است و از غدد فوق کلیوی تشرح شده وقویترین منیرال کورتیکویید5 است. آلدسترون دفع پتاسیم و جذب مجدد سدیم و کلرور را از طریق لوله های ادرار افزایش می دهد (صالحی، 1363 ).
پروژسترون :
در طول نیمه دوم عادت ماهانه، یعنی چهارده روز بین تخمک گذاری و عادت ماهانه ترشح استروژن و پروژسترون ابتدا زیاد و سپس کم می شود. اگر این دو هورمون تعادل درست و طبیعی خود را از دست بدهند، همین امر می تواند راه حل مداوای سندرم پیش از عادت ماهانه باشد. اگرچه نشانه های این سندرم منحصر به خود است ولی احتمال دارد عوامل خفیف دیگری متنج به این نشانه ها شود.
غالباً سرچشمه این سندرم مستقیم یا غیرمستقیم می تواند با مکانیزم تعادل هورمونی بدن زن در ارتباط باشد. تئوریهایی وجود دارد که این وضع را به هورمونهای مغز نسبت می دهد، ولی در بیشتر موارد تغییرات پیچیده هورمونها می تواند موجب شود که زن آرام ناگهان مانند یک فنر از شدت ناراحتی به خود پیچید. ترشح زیاداستروژن و پروستروژن پس از تخمک گذاری موجب می شود که استروژن خود را در آندومتر که جدار داخلی رحم است افزایش داده و پژوسترون آنان را نیز به صورت جایگاهی برای باروری آماده کند (صالحی، 1363 ).
شرایطی که بر سندرم پیش از عادت ماهانه اثر می گذارد :
چنانچه زنی مبتلا به سندرم باشد روش زندگی، ساختمان بدنی ویژه و پرونده پزشکی اش تماماً بستگی به شدت سندرم او دارد و اگر نتواند فعالیت هورمونی بدنش را کنترل کند در عوض می تواند بیوشیمی 23بدن خودرا کنترل نماید. زن با آگاهی به این که در برابر چه عواملی واکنش نشان می دهد می تواند با تغییر یکی از متغیرها سندرم خود را تسکین بخشد.
این اثرات به وضوح مشخص کننده آن است که این سندرم بی تردید به چگونگی حالت جسمی و روانی شخص بستگی دارد.
تقویت عادت ماهانه :
پزشک برای تشخیص این سندرم باید از بیمار خود بخواهد به مدت دو یا سه ماه نشانه های سندرم را در تقویم عادت ماهانه یادداشت کند تا پزشک بتواند کار تشخیص و بهبود را سرعت بخشد. این کار نه تنها کمک به پزشک به شمار می رود، بلکه آگاهی بیمار را از شدت سندرم خود افزایش می دهد.
زن می تواند نشانه های سندرم خود را روی تقویم معمولی که برنامه های دیگرش را یادداشت می کند یا در تقویمی که در پایان کتاب اختلالات پیش از عادت ماهانه داده شده است بنویسید و یا حتی می تواند از کاغذ خط دار استفاده و جدولی مانند جدول زیر تهیه نماید (پورافکاری، 1368 ).
تقویم عادت ماهانه زنی که مبتلابه سندرم پیش از عادت ماهانه است.
1شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه112234567839101112
بی قرار تحریک پذیر13
بی خوابی بی قراری14
بی خوابی بی قراری15
تحریک پذیر افسرده416
افسرده تحریک پذیر17
افسرده تحریک پذیر18
افسرده تحریک پذیر19
افسرده تحریک پذیر20
گرسنگی21
تورم22
تورم523
افسرده تحریک پذیر24
تسکین25
عالی (ع)26
عالی (ع)27
خیلی خوب28
خوب29
خوب630
خوب پرانرژی31
خوبتقویم عادت ماهانه مهرماه 1364
این تقویم بیانگر ویژگیهای نشانه های بیمار مبتلا به سندرم پیش از عادت ماهانه است. توجه کنید که چگونه نشانه های مربوط به سندرم طی چند روز آخر پیش از خونریزی شدت می یابد و چگونه با آغاز خونریزی ناپدید می شود شروع خونریزی را در این تقویم باغ مشخص کرده ایم که آغاز خونریزی این بیمار روز 24 مهرماه است (صالحی، 1363 ).
آمنوره :
آمنوره عبارت است از عدم پیدایش قاعدگی و یا قطع قاعدگی بیش از سه پریود (دوره).
باید متذکر شد که آمنوره تظاهری از بیماری اصلی است نه خود بیماری، به عبارت دیگر خود، علامتی (symptom) از بیماری اصلی است. برای سهولت بحث آمنوره را به دو گروه اولیه تقسیم می نمایند.
1 ) آمنوره اولیه (فیزیولوژیک) :
عبارت است از عدم وجود قاعدگی قبل از بلوغ، دوران حاملگی، دوران شیردهی.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

آمنوره ثانویه (پاتولوژیک) :
عبارت است از توقف قاعدکی بیش از سه پریود متوالی در خانمی که قبلاً قاعده شده است.
آمنوره ثانویه خود به دو گروه تقسیم می گردد :
– Long Term Amenorrhea – به آمنوره ای اطلاق می گردد که مدت آن بیش از یکسال باشد.
– Short Term Amenorrhea – به آمنوره ای اطلاق می گردد که مدت آن بیش از 6 ماه حداکثر تا یکسال باشد.
علل آمنوره :
برای بررسی علل آمنوره باید نظری اجنالی به فیزیولوژی قاعدگی بی افکنیم.
فیزیولوژی قاعدگی : در پیدایش قاعدگی اعضای زیر دخالت مستقیم و غیر مستقیم دارند :
هیپوتالاموس ، کرتکس مغز ، هیپوفیز قدامی ،تیروئید ، تخمدان ، رحم ، دستگاه تناسلی خارجی .
باید بین این اعضا هماهنگی خاص وجود داشته باشد تا قاعدگی به وجود آید و اگر اختلالی در هر یک از اعضای یاد شده به وجود آید انواع مختلف اختلال از جمله آمنوره بروز می کند (صارمی ، 1367).
فصل سوم
روش تحقیق
1) جامعه تحقیق :
جامعه مورد بررسی در این تحقیق عبارت است از :
کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار
2) نمونه تحقیق :
نمونه تحقیق عبارت است از تست سندرم پیش از قاعدگی که دارای تعداد 36 متغیر است که در اختیار دانشجویان دختر قرار گرفته است.
چگونگی نمونه برداری
روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی است.
به این ترتیب که برحسب اتفاق و با روش قرعه کشی 20 نفر را انتخاب کرده و در اختیار هر کدام از آنها یک عدد تست قرار داده که این تست دارای 36 متغیر است و هر متغیر سه سطح دارد. کم ، متوسط ، زیاد و به ترتیب امتیازهای یک ، یک ، دو ، سه به آنها تعلق گرفته است.
4- توضیح درباره نمونه ها از نظر سن ، جنس ، خانواده ، تحصیل.
سن : حدود سنی نمونه ها از 18 تا 26 سال است.
جنس : جنسیت تمامی آنها مونث است.
تحصیلات : از لحاظ تحصیلات کلیه افراد دانشجو هستند.
خانواده : از لحاظ خانواده اکثر والدین آنها تحصیل کرده هستند و از لحاظ مادی در طبقه متوسط قرار دارند.
ابزار تحقیق

تست مربوط به سنجش سندرم پیش از قاعدگی است.
این تست توسط دانشجویان رشته علوم پزشکی دانشگاه شیراز تهیه گردیده و دارای اعتبار و روایی است و ایت آزمون دارای 36 متغیر است و دانشجویان با توجه به دارا بودن هر کدام از متغیرها و شدت علائم آن کم ، متوسط ، زیاد در خانه هایی که جلوی هر متغیر وجود دارد علامت گذاشته ، کم 1 ، متوسط 2 ، زیاد 3 امتیاز به آنها تعلق گرفته است.
بیان متغیرها
الف ) متغیر مستقل : در این تحقیق متغیر مستقل سندرم پیش از قاعدگی است که تست مربوط به این سندرم توسط دانشجویان رشته پزشکی شیراز تهیه گردیده است.
ب ) متغیر وابسته : در این تحقیق متغیر وابسته پرخاشگری است که تست آن همان تست متغیر مستقل است.
اجرای تست
آخرین سندرم پیش از قاعدگی در اختیار آزمودنیها قرار گرفت.
به آنها گفته شد که مشخصات خود را بالای ورقه بنویسند. توضیحی به دانشجویان داده شده است این است که این تست دارای 36 متغیر است و شما دانشجویان، هر کدام از این متغیرها را که دارا هستید باید توجه به شدت آن کم، متوسط یا زیاد در خانه هایی که جلوی آنها گذاشته شده است با گذاشتن X (ضربدر) مشخص نمایید بعد از اتمام کار اوراق را جمع کرده و امتیاز را محاسبه می نماییم.
برای متغیرهای کم، متوسط، زیاد به ترتیب 1 و 2 و 3 امتیاز به آنها تعلق می گیرد.
به عنوان مثال : اولین نمونه دل درد است و مربوط به یک دختر 20 ساله است که تاریخ شروه قاعدگی او از 21 تا 25 فروردین و 5 روز قبل از آن 16 تا 20 فروردین است. علامتی در جای خالی نزده است و این نشان دهند? آن است که در این روزها هیچ گونه علائمی نداشته است و امتیاز او برابر با صفر است.
دومین نمونه دل درد مربوط به یک دختر 18 ساله است که تاریخ شروع قاعدگی از 20 تا 25 فروردین و 5 روز قبل آن 15 تا 19 فروردین است که امتیازات او در دور? قاعدگی و 5 روز قبل به این ترتیب است.
روز هیجدهمروز هفدهمروز شانزدهمروز پانزدهمزیاد متوسط کمزیاد متوسط کمزیاد متوسط کمزیاد متوسط کم( ( (( ( (( ( (( ( (
روز بیست و دومروز بیست و یکمروز بیستمروز نوزدهمزیاد متوسط کمزیاد متوسط کمزیاد متوسط کمزیاد متوسط کم( ( (( ( (( ( (( ( (
روز بیست و پنجمروز بیست و چهارمروز بیست و سومزیاد متوسط کمزیاد متوسط کمزیاد متوسط کم( ( (( ( (( ( (

دور? قاعدگی از 20 تا 25 فروردین = 2=0+ 1 + 1 + 0+ 0 + 0
5 روز قبل از 15 تا 20 فروردین = 0 = 0 + 0 + 0 + 0+ 0
نمونه دل درد در تمامی 20 نفر دانشجویی که تست در اختیار آنها قرار داده شده است و 35 متغیر دیگر را به این ترتیب محاسبه کرده و ستون X , Y را تشکیل داده، ستون X جمع امتیازات دور? قاعدگی و ستون Y جمع امتیازات 5 روز قبل است.
جمع امتیازات 36 متغیر از دل درد تا بدبینی به دیگران به شرح جدول است.
جدول شماره 25
امتیاز5 روز قبل اضطرابامتیازدوره قاعدگی اضطرابامتیاز5 روز قبل بی قراریامتیازدوره قاعدگی بی قراریامتیاز5 روز قبل عصبانیتامتیازدوره قاعدگی عصبانیتامتیاز5 روز قبل دل دردامتیازدوره قاعدگی دل دردفرودین 75 تعداد افراد016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 25416 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 251015 تا19320 تا 25015 تا19220 تا 25015 تا19220 تا 25015 تا19320 تا 252417 تا21622 تا 30017 تا21022 تا 30517 تا21722 تا 30017 تا21622 تا 303010 تا15015تا 2010 تا15215تا 2010 تا15315تا 2010 تا15015تا 24013 تا17318تا 25213 تا17218تا 25013 تا17018تا 25013 تا17318تا 255020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 306012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا2212 تا16017 تا227019 تا24025 تا31019 تا24025 تا31019 تا24025 تا31019 تا24025 تا318017 تا 21322 تا27017 تا 21322 تا27017 تا 21922 تا27017 تا 21322 تا27909 تا13014 تا1919 تا13214 تا1909 تا13114 تا1909 تا13014 تا1910510 تا61111 تا17710 تا6711 تا17810 تا61311 تا17510 تا61211 تا171101 تا596 تا1101 تا506 تا1101 تا526 تا1101 تا506 تا111207 تا11012 تا1807 تا11012 تا1847 تا11912 تا1807 تا11012 تا1813013 تا17018 تا28013 تا17018 تا28013 تا17418 تا28013 تا17018 تا281451 تا566 تا1041 تا546 تا1051 تا546 تا1001 تا566 تا101509 تا13014 تا1919 تا13114 تا1939 تا13214 تا1929 تا13014 تا191602 تا607 تا1302 تا627 تا1302 تا607 تا1302 تا607 تا131714 تا839 تا1514 تا859 تا1544 تا809 تا1564 تا839 تا1518217 تا21222 تا27017 تا21622 تا27017 تا211022 تا27017 تا21222 تا2719012 تا16417 تا24012 تا16017 تا24112 تا16217 تا24012 تا16417 تا242017= ستون Y50= ستون X16= ستون Y36= ستون X34= ستون Y65= ستون X13= ستون Y42= ستون Xبه طور کلی این جداول 36 متغیر تست سنجش سندرم پیش از قاعدگی و رابطه آن با پرخاشگری مربوط است. در جدول شکاره 48 و 4 متغیر دل درد، عصبانیت، بی قراری، اضطراب موجود است و امتیازات در داخل جدول جلوی هر کدام از روزها نوشته شده است. ستون X دوره قاعدگی و ستون 5 روز قبل از شامل است و جمع امتیازات در انتهای هر ستون نوشته شده است.
جدول شماره 25
امتیاز5 روز قبل فراموشیامتیازدوره قاعدگی فراموشیامتیاز5 روز قبل بی میل به گوشی نشینیامتیازدوره قاعدگی بی به گوشی نشینیامتیاز5 روز قبل گیجیامتیازدوره قاعدگی گیجیامتیاز5 روز قبل احساس خستگیامتیازدوره قاعدگی احساس خستگیفرودین 75 تعداد افراد016 تا20021 تا 25016 تا20421 تا 25016 تا20021 تا 25116 تا20021 تا 251015 تا19020 تا 25015 تا19020 تا 25115 تا19120 تا 25015 تا19020 تا 252017 تا21022 تا 30017 تا21222 تا 30017 تا21022 تا 30017 تا21222 تا 303010 تا15015تا 2010 تا15015تا 2010 تا15015تا 2010 تا15015تا 24113 تا17018تا 25013 تا17018تا 25013 تا17018تا 25113 تا17518تا 255020 تا24025تا 30120 تا24125تا 30020 تا24025تا 30020 تا24225تا 306012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا227019 تا24025 تا31019 تا24025 تا31019 تا24025 تا31019 تا24025 تا318017 تا 21422 تا27017 تا 211122 تا27017 تا 21822 تا27017 تا 21722 تا27909 تا13014 تا1909 تا13014 تا1919 تا13114 تا1909 تا13114 تا1910010 تا6011 تا17010 تا6011 تا17210 تا6011 تا17010 تا6011 تا171101 تا506 تا1101 تا536 تا1101 تا506 تا1121 تا536 تا111207 تا11012 تا1867 تا111012 تا1867 تا111112 تا1807 تا11012 تا1813013 تا17418 تا28013 تا17018 تا28013 تا17018 تا28013 تا17018 تا281411 تا506 تا1011 تا506 تا1051 تا536 تا1081 تا556 تا101519 تا13014 تا1919 تا13314 تا1909 تا13014 تا1909 تا13214 تا191612 تا617 تا1302 تا607 تا1302 تا607 تا1322 تا6117 تا131704 تا809 تا1534 تا849 تا1514 تا8129 تا1514 تا869 تا1518017 تا21022 تا27017 تا21322 تا27017 تا21022 تا27017 تا21122 تا2719012 تا16017 تا24012 تا16017 تا24512 تا16017 تا24512 تا16017 تا24204= ستون Y9= ستون X12= ستون Y41= ستون X21= ستون Y29= ستون X20= ستون Y45= ستون Xجدول شماره 26
امتیاز5 روز قبل تپش قلبامتیازدوره قاعدگی تپش قلبامتیاز5 روز قبل افزایش اشتهاامتیازدوره قاعدگی افزایش اشتها امتیاز5 روز قبل افزایش میل جنسیامتیازدوره قاعدگی افزایشمیل جنسیامتیاز5 روز قبل سردردامتیازدوره قاعدگی سردردفرودین 75 تعداد افراد016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 251115 تا19520 تا 25415 تا19120 تا 25015 تا19220 تا 25215 تا19520 تا 252017 تا21022 تا 30017 تا21022 تا 30017 تا21022 تا 30017 تا21022 تا 303010 تا15115تا 2010 تا15015تا 2010 تا15015تا 2010 تا15215تا 24313 تا17118تا 25313 تا17518تا 25013 تا17018تا 25313 تا17418تا 255020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 306012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا2271519 تا24725 تا31019 تا24025 تا31019 تا24025 تا31419 تا24025 تا318017 تا 21222 تا27017 تا 21322 تا27017 تا 21422 تا27017 تا 21222 تا27949 تا13214 تا1929 تا131014 تا199 تا13014 تا1909 تا13014 تا1910010 تا6211 تا17010 تا6011 تا17610 تا6711 تا17510 تا61111 تا171101 تا506 تا1141 تا526 تا1151 تا576 تا1101 تا506 تا111207 تا11012 تا1807 تا11012 تا1807 تا11012 تا1807 تا11012 تا1813913 تا17018 تا28013 تا17018 تا28013 تا17018 تا28013 تا17018 تا281421 تا546 تا1001 تا506 تا10111 تا506 تا1031 تا556 تا101509 تا13214 تا1939 تا13314 تا1999 تا131414 تا1929 تا13114 تا191602 تا607 تا1302 تا637 تا1302 تا697 تا1302 تا607 تا131734 تا829 تا1534 تا849 تا1534 تا849 تا1544 تا849 تا1518017 تا21022 تا27017 تا21022 تا27017 تا21022 تا27017 تا21022 تا2719012 تا16017 تا24112 تا16317 تا24012 تا16017 تا24012 تا16117 تا242037= ستون Y26= ستون X20= ستون Y34= ستون X34= ستون Y47= ستون X23= ستون Y35= ستون X

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید