پایان‌نامه رایگان b (1511)

2-2-4 نقش حسابرس مستقل182-2-4-1 نقش عام اجتماعی و اقتصادی حسابرسی182-2-4-2 نقش خاص اجتماعی حسابرسی192-2-4-3 نقش اقتصادی کلی رسیدگی و حسابرسی192-2-4-4 نقش اقتصادی خاص حسابرسی202-2-4-5 نقش بیمه سیاسی حسابرسی202-2-4-6 نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی212-2-4-7 نقش اعتبار دهی حسابرسی212-2-5 جایگاه حسابرس مستقل222-2-5-1 عوامل توجیه‌کننده تقاضا برای حسابرسی222-2-5-2 استفاده‌کنندگان از خدمات حرفه‌ای و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق رایگان b (1510)

نکته 4- اینکه سعادت امری اخروی است:48نکته5- نوع نگاه شیخ به تکلیف491-5. مراتب سعادت‏ و شقاوت491-6. اقلی یا اکثری بودن اهل سعادت و نجات59جمع بندی فصل61فصل دوم:نسبت نظر و عمل در سعادت641.عقل عملی و عقل نظری641-1.چیستی عقل عملی(عمل) و عقل نظری(نظر)641-2. رابطه عقل نظری و عقل عملی701-3. نیاز عقل نظری ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان‌نامه ارشد b (951)

2-5جمعبندی36فصل سوم: معرفی مدل پیشنهادی تدوین استراتژی3-1مقدمه373-2سابقه پژوهش373-3شرح مدل پیشنهادی تدوین استراتژی423-3-1تعیین مأموریت و چشمانداز سازمان423-3-2تعیین عوامل چهارگانه423-3-3غربالسازی عاملها44 سایت منبع 3-3-4حیطهبندی منابع سازمان443-3-5تعیین منابع در هر حیطه443-3-6اجرای چارچوب VRIO453-3-7تعیین ارتباطات بین عوامل و منابع در هر حیطه453-3-8تعیین اهداف کلان473-3-9تعیین گزینههای استراتژی در هر حیطه473-3-10اولویتبندی گزینهها و انتخاب استراتژیهای اصلی493-3-11هدفگذاری ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منبع تحقیق b (952)

2-5جمعبندی36فصل سوم: معرفی مدل پیشنهادی تدوین استراتژی3-1مقدمه373-2سابقه پژوهش373-3شرح مدل پیشنهادی تدوین استراتژی423-3-1تعیین مأموریت و چشمانداز سازمان423-3-2تعیین عوامل چهارگانه423-3-3غربالسازی عاملها443-3-4حیطهبندی منابع سازمان443-3-5تعیین منابع در هر حیطه443-3-6اجرای چارچوب VRIO453-3-7تعیین ارتباطات بین عوامل و منابع در هر حیطه453-3-8تعیین اهداف کلان473-3-9تعیین گزینههای استراتژی در هر حیطه473-3-10اولویتبندی گزینهها و انتخاب استراتژیهای اصلی493-3-11هدفگذاری وضعیت رقابتی منابع49فصل ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان‌نامه ارشد رایگان b (953)

تعریف لغوی امامت3تعریف اصطلاحی امامت3تعاریف امامت از دیدگاه اهل سنت:3تعاریف امامت از دیدگاه شیعه3مفهوم ولایت3زندگینامه مؤلف تفسیر کشاف3سبک تفسیری زمخشری3مکتب تفسیری معتزله3ویژگیهای تفسیر اعتزالی3فصل دوم آیات امامت عامّه22پیش در آمد23گفتار اول: آیه صالح المؤمنین، تحریم/424الف- نقد و بررسی دیدگاه زمخشری و سایر دیدگاه مفسرین اهل سنت3نظر زمخشری3نظر آلوسی در تفسیر ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان‌نامه b (950)

فهرست مطالب عنوان صفحهفصل اول : کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………4اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….6اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………8فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….8تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………9فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش………………………………………………………………11مبانی نظری هوش اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………………12تعاریف هوش. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………12تاریخچه هوش اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………….13تعریف هوش اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………………………..13ذهن اخلاق مدار…………………………………………………………………………………………………………………………………………14ابعاد هوش اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15هفت اصل ضروری هوش اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………….16عنوان صفحهاصول هوش اخلاقی در مدیریت ……………………………………………………………………………………………………………….17عوامل موثر ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق دانلود b (945)

1-5-4-8- سازه های تقویتی در انبساط (control joint)191- 6 روش اجرا سیستم LSF19 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان‌نامه ارشد b (946)

2-16 تکنیک های تحلیلی بخش بندی74بخش دوم: پیشینه تحقیق752-17 مطالعات بین المللی انجام شده در زمینه بخش بندی بازار752-18 مباحث بخش بندی بازار بین المللی762-19 خلاصه تحقیقات داخلی انجام شده در زمینه بخش بندی بازار792-20 تاریخچه شرکت صحت و معرفی محصولات آن892-21 خلاصه فصل93فصل سوم: روش تحقیق963-1 مقدمه973-2 نوع تحقیق973-3 ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع تحقیق b (947)

2-16 تکنیک های تحلیلی بخش بندی74بخش دوم: پیشینه تحقیق752-17 مطالعات بین المللی انجام شده در زمینه بخش بندی بازار752-18 مباحث بخش بندی بازار بین المللی762-19 خلاصه تحقیقات داخلی انجام شده در زمینه بخش بندی بازار792-20 تاریخچه شرکت صحت و معرفی محصولات آن892-21 خلاصه فصل93فصل سوم: روش تحقیق963-1 مقدمه973-2 نوع تحقیق973-3 ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود تحقیق b (948)

4-1 . اهداف پژوهش105-1 . فرضیه های پژوهش111-5-1.فرضیه اول112-5-1.فرضیه دوم113-5-1. فرضیه سوم116-1 . روش پژوهش117-1. روش جمع آوری اطلاعات128-1 . قلمرو پژوهش129-1 .چهارچوب نظری پژوهش1210-1 . مدل تحلیلی پژوهش1311-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات14فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی171-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی172-1-2 . چارچوب نظری ادامه مطلب…

توسط 92، قبل